Lijfrente.nl ☰ Menu


Het onderdeel "Pensioen beleggen" bevat de volgende onderwerpen:
Pensioen beleggen

Dit onderdeel gaat over individueel pensioen beleggen voor particulieren (werknemers en ondernemers). Zij kunnen kiezen uit pensioen beleggen met of zonder fiscaal aftrekbare lijfrentepremie. Voor pensioen beleggen met fiscaal aftrekbare lijfrentepremie gelden fiscale spelregels. Het onderdeel pensioensparen bevat uitgebreide informatie over deze fiscale spelregels. De fiscale term pensioensparen is enigszins verwarrend omdat het betrekking heeft op zowel sparen als beleggen met een fiscaal aftrekbare lijfrentepremie. Voor pensioen beleggen zonder fiscaal aftrekbare lijfrentepremie gelden de gebruikelijke fiscale spelregels van sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Dit onderdeel gaat niet over pensioengerechtigden die na de pensioendatum willen doorgaan met het beleggen van een bij hun werkgever opgebouwd pensioenkapitaal in de hoop op een hogere pensioenuitkering ten opzichte van een vast pensioen. Deze pensioengerechtigden met een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst moeten op de pensioendatum een pensioen aankopen.

De rente is al jaren erg laag en spaarders zoeken steeds vaker naar alternatieven voor sparen zoals beleggen. Sparen is vooral gunstig bij deposito’s met een hoge rente en een lange looptijd omdat dan sprake is van een hoog gegarandeerd rendement gedurende een langere periode. Bij een lage rente kan sparen in box 3 zelfs een negatief rendement opleveren als de rente lager is dan de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Het netto rendement (rente minus belastingheffing) moet nog worden gecorrigeerd met waardevermindering door inflatie waardoor het reële rendement nog lager kan uitvallen.

Pensioenfondsen beleggen een groot deel van hun pensioenvermogen omdat beleggen in het verleden meer rendement heeft opgeleverd dan sparen, maar beleggingsrendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Beleggen is risicovoller dan sparen maar pensioenfondsen proberen met lange termijn beleggingen het beleggingsrisico te verkleinen. Het totaal aan pensioenuitkeringen bij pensioenfondsen bedraagt gemiddeld het drievoudige van alle ingelegde pensioenpremies. Dit betekent dat pensioenuitkeringen gemiddeld voor 2/3 deel zijn opgebouwd uit rendement en voor 1/3 deel uit ingelegde pensioenpremies.

Het risicoprofiel bij individueel pensioen beleggen is grotendeels afhankelijk van de resterende beleggingsduur tot de pensioendatum en de risicobereidheid van de individuele belegger. Beleggingsrisico’s verschillen per soort belegging en pensioen beleggen kan ook een negatief rendement (beleggingsverlies) opleveren. Bij het samenstellen van de beleggingen moet rekening worden gehouden met het beleggingsprofiel van de belegger. Het beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstelling, beleggingsduur en risicobereidheid van de belegger. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt wordt bij pensioen beleggen het beleggingsrisico stapsgewijs verlaagd om de kans op een sterk negatief rendement te verkleinen.

Pensioen beleggen is zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase mogelijk. De opbouwfase is de periode waarin een eindkapitaal wordt opgebouwd en de uitkeringsfase is de periode waarin het opgebouwde eindkapitaal periodiek wordt uitgekeerd. Het aantal particulieren dat actief is met pensioen beleggen in de opbouwfase is de laatste jaren sterk toegenomen. Door de lage rente zijn meer particulieren gaan pensioen beleggen in de hoop op een hoger eindkapitaal op de pensioendatum.

Bij pensioen beleggen met fiscaal aftrekbare lijfrentepremie moet het eindkapitaal in de uitkeringsfase in beginsel periodiek gaan uitkeren, maar deze fiscale verplichting geldt niet voor pensioen beleggen zonder fiscaal aftrekbare lijfrentepremie. Met het opgebouwde eindkapitaal moet een fiscaal toegestane lijfrente worden aangekocht voor de uitkeringsfase. Zo’n direct ingaande lijfrente moet om fiscale redenen periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal) uitkeren.

Bij een direct ingaande lijfrente kan men kiezen uit een garantielijfrente of een beleggingslijfrente. Een garantielijfrente biedt een vaste uitkering maar de hoogte van de vaste uitkering is sterk afhankelijk van de actuele rentestand op het moment dat de garantielijfrente wordt aangekocht. De extreem lage rentestand heeft geleid tot een toegenomen belangstelling voor de beleggingslijfrente.

Een beleggingslijfrente biedt geen garantie en de hoogte van de variabele uitkering is sterk afhankelijk van het beleggingsresultaat. Een beleggingslijfrente is bedoeld voor begunstigden van een lijfrente die in de uitkeringsfase willen doorgaan met het beleggen van hun lijfrentekapitaal in de hoop op een hogere uitkering ten opzichte van een vaste uitkering van een garantielijfrente. Het beleggingsrisico van een beleggingslijfrente kan resulteren in een variabele uitkering die ten opzichte van een vaste uitkering van een garantielijfrente zowel hoger als lager kan uitvallen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een willekeurige combinatie van een garantielijfrente met een beleggingslijfrente.


De meest gangbare mogelijkheden voor pensioen beleggen zijn:

  • Beleggingsfonds
  • ETF (Exchange Traded Fund)
  • Vermogensbeheer

Beleggingsfonds

Particulieren die niet rechtstreeks in aandelen of obligaties willen beleggen kunnen via een beleggingsfonds beleggen. Bij een beleggingsfonds wordt de inleg van alle deelnemers in verschillende aandelen en obligaties belegd om zo het beleggingsrisico te spreiden. Het vermogen van alle deelnemers van een beleggingsfonds wordt collectief belegd waardoor de kosten veel lager zijn dan bij individueel beleggen. Beleggen via beleggingsfondsen kan onder andere in aandelenfondsen, obligatiefondsen, mixfondsen, vastgoedfondsen, sectorfondsen (bijvoorbeeld ICT, farmacie of voeding) en indexfondsen.


ETF (Exchange Traded Fund)

Indexfondsen beleggen door het volgen van een index en worden ook wel aangeduid als ETF (Exchange Traded Fund) en als tracker. Index beleggen is een vorm van passief beleggen omdat de beleggingen alleen een bepaalde index volgen zoals bijvoorbeeld de AEX of de Dow Jones, terwijl reguliere beleggingsfondsen juist actief beleggen en zo een hoger rendement proberen te behalen dan de index. De rendementen van indexfondsen zijn op de lange termijn vaak hoger dan de rendementen van actieve beleggingsfondsen. Beleggen via indexfondsen is de laatste jaren sterk toegenomen omdat de kosten van een indexfonds over het algemeen lager zijn dan de kosten van een actief beleggingsfonds.


Vermogensbeheer

Beleggen via beleggingsfondsen is een vorm van collectief vermogensbeheer omdat het vermogen van alle deelnemers collectief wordt belegd. Beleggingsfondsen beleggen het vermogen van alle deelnemers op basis van één beleggingsprofiel. Bij individueel vermogensbeheer wordt het vermogen individueel belegd op basis van een persoonlijk beleggingsprofiel. Individueel vermogensbeheer is volledig afgestemd op de persoonlijke beleggingsdoelstellingen van een cliënt. Voor individueel vermogensbeheer hanteren vermogensbeheerders meestal een ondergrens van circa € 100.000,=. Bij individueel vermogensbeheer worden alle afspraken tussen cliënt en vermogensbeheerder vastgelegd in een vermogensbeheerovereenkomst. De cliënt verleent de vermogensbeheerder een volmacht voor het beheer over het te beleggen vermogen met inachtneming van de beleggingsdoelstellingen en de beperkingen van de vermogensbeheerovereenkomst.