Lijfrente.nl ☰ Menu


Het onderdeel "Oud regime lijfrente" bevat de volgende onderwerpen:
Oud regime lijfrente

Een oud regime lijfrente (ook wel kapitaalverzekering met lijfrenteclausule genoemd) biedt meer fiscale mogelijkheden dan een nieuw regime lijfrente. Er is sprake van een oud regime lijfrente als een lijfrente via periodieke premiebetalingen is opgebouwd en is afgesloten vóór 16 oktober 1990 of als een lijfrente door een eenmalige koopsombetaling is opgebouwd en is afgesloten vóór 1 januari 1992.

Periodieke premies en koopsommen voor een oud regime lijfrente waren in het verleden fiscaal aftrekbaar maar zijn dat nu niet meer. Op grond van de eerbiedigende werking kan een oud regime lijfrente met periodieke premiebetalingen alleen als oud regime lijfrente worden aangemerkt als de premies tot uiterlijk 31 december 2000 zijn betaald.

Een oud regime lijfrente wordt alsnog als een nieuw regime lijfrente aangemerkt indien:

  • Premies zijn betaald na 31 december 2000 of;
  • Premies zijn verhoogd na 16 oktober 1990 (m.u.v. indexatie- of optieclausule) of;
  • De oud regime lijfrente is omgezet in banksparen.

Oud regime lijfrente uitkeren

Als een verzekeringnemer behoefte heeft aan een periodieke uitkering is het mogelijk om de oud regime lijfrente deels of volledig om te zetten in een direct ingaande lijfrente bij een levensverzekeringmaatschappij. De direct ingaande lijfrente mag worden ondergebracht bij de levensverzekeringmaatschappij waar de oud regime lijfrente tot uitkering komt of bij een nieuwe levensverzekeringmaatschappij door overdracht van het lijfrentekapitaal. Bij overdracht van het lijfrentekapitaal moet de oude levensverzekeringmaatschappij het bruto bedrag onbelast uitkeren aan de nieuwe levensverzekeringmaatschappij. De direct ingaande lijfrente bij de nieuwe levensverzekeringmaatschappij blijft een oud regime lijfrente. De lijfrente mag zowel levenslang als tijdelijk uitkeren, mits sprake is van een minimale uitkeringsduur die voldoet aan een actuariële sterftekans van tenminste 1%. De minimale uitkeringsduur is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde op het moment van uitkeren. Bij een tijdelijke uitkering dient de levensverzekeringmaatschappij vooraf te berekenen of gedurende de uitkeringsperiode sprake is van een actuariële sterftekans van tenminste 1%. Bij een levenslange uitkering is altijd sprake van een sterftekans van 100%. De periodieke uitkeringen vormen belastbaar inkomen dat progressief wordt belast tegen een belastingtarief van maximaal 52%. Het uiteindelijke belastingtarief wordt bepaald door de hoogte van het belastbaar inkomen uit werk en woning. Een oud regime lijfrente kan ook worden omgezet in een direct ingaande lijfrente via banksparen, maar wordt dan aangemerkt als een nieuw regime lijfrente die uitsluitend tijdelijk mag uitkeren en niet levenslang.


Oud regime lijfrente uitstellen

Als een verzekeringnemer nog geen behoefte heeft aan een periodieke uitkering is het mogelijk om de einddatum van een oud regime lijfrente zonder fiscale consequenties (deels of volledig) door te schuiven naar de toekomst. Het uitstellen kan plaatsvinden bij de levensverzekeringmaatschappij waar de oud regime lijfrente tot uitkering komt of bij een nieuwe levensverzekeringmaatschappij door overdracht van het lijfrentekapitaal. Bij overdracht van het lijfrentekapitaal moet de oude levensverzekeringmaatschappij het bruto bedrag onbelast uitkeren aan de nieuwe levensverzekeringmaatschappij. De uitgestelde lijfrente bij de nieuwe levensverzekeringmaatschappij blijft een oud regime lijfrente. Een oud regime lijfrente kan ook worden omgezet in een uitgestelde lijfrente via banksparen, maar wordt dan aangemerkt als een nieuw regime lijfrente.


Oud regime lijfrente afkopen

Bij een oud regime lijfrente is sprake van afkoop als deze niet wordt omgezet in een periodieke uitkering maar (deels of volledig) wordt uitgekeerd als een bedrag ineens. De uitkering ineens vormt belastbaar inkomen en wordt progressief belast tegen een belastingtarief van maximaal 52%. In tegenstelling tot afkoop bij een nieuw regime lijfrente is bij afkoop van een oud regime lijfrente geen revisierente verschuldigd. Het uiteindelijke belastingtarief wordt bepaald door de hoogte van het belastbaar inkomen uit werk en woning. Over het netto bedrag na afkoop is belasting verschuldigd op grond van box 3 in de inkomstenbelasting.


Oud regime lijfrente schenken

Bij een oud regime lijfrente is het mogelijk om op een fiscaal gunstige manier het lijfrentekapitaal te schenken aan kinderen, kleinkinderen of derden. Over de schenking is in beginsel schenkbelasting verschuldigd, maar 30% van de heffingsgrondslag is vrijgesteld in verband met de verschuldigde inkomstenbelasting over de toekomstige uitkeringen. De schenkbelasting wordt berekend over 70% van de overdrachtswaarde van de geschonken oud regime lijfrente. De (klein)kinderen of derden aan wie de oud regime lijfrente is geschonken kunnen het lijfrentekapitaal wederom naar de toekomst doorschuiven met behoud van alle fiscale mogelijkheden van een oud regime lijfrente. Inkomstenbelasting is pas verschuldigd op het moment dat de lijfrente tot uitkering komt.

Bij een oud regime lijfrente is het ook mogelijk om op een fiscaal gunstige manier periodieke uitkeringen te schenken aan kinderen, kleinkinderen of derden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om rechtstreeks een periodieke uitkering te doen aan de kinderen. In zo´n situatie kan het interessant zijn om periodieke uitkeringen van een oud regime lijfrente te schenken aan meerderjarige kinderen. Meerderjarige kinderen zijn zelf belastingplichtig over de periodieke uitkeringen waardoor vooral kinderen met een laag belastbaar inkomen veel minder inkomstenbelasting betalen dan de schenkende ouder met een hoog belastbaar inkomen. Over de periodieke uitkeringen is het kind in beginsel ook schenkbelasting verschuldigd, maar bij samenloop van inkomstenbelasting en schenkbelasting zijn de periodieke uitkeringen vrijgesteld van schenkbelasting. De vrijstelling van schenkbelasting bij samenloop met inkomstenbelasting geldt ook als het kind nauwelijks of geen inkomstenbelasting is verschuldigd vanwege een laag inkomen.

Een oud regime lijfrente moet aan fiscale voorwaarden voldoen om te kunnen profiteren van de belastingvoordelen bij schenking. Het niet of niet correct naleven van deze fiscale voorwaarden met betrekking tot begunstiging en aanvaarding bij schenking kan leiden tot een onnodig verlies van fiscaal voordeel. Bovendien gelden er afwijkende bepalingen bij het schenken aan partners of aan minderjarige kinderen. Kortom, laat u goed adviseren over het schenken met een oud regime lijfrente.