Lijfrente.nl ☰ Menu
Lijfrente afkopen

Het afkopen van een nieuw regime lijfrente is in beginsel fiscaal niet toegestaan en overtreding van het verbod resulteert in een progressieve belastingheffing van maximaal 52% plus een fiscale boete (revisierente) van maximaal 20%. Er zijn twee uitzonderingen voor afkoop zonder revisierente:

  • Lijfrente afkopen bij klein bedrag;
  • Lijfrente afkopen bij arbeidsongeschiktheid.

Lijfrente afkopen bij klein bedrag

Een nieuw regime lijfrente moet in beginsel periodiek uitkeren maar voor kleine bedragen geldt een uitzondering. Een klein lijfrentekapitaal over een lange periode laten uitkeren levert een lage periodieke uitkering op, maar bij afkoop wordt de volledige afkoopwaarde als een eenmalig bedrag direct uitgekeerd. Op grond van de fiscale regeling "afkoop kleine lijfrenten" is afkoop van een nieuw regime lijfrente zonder revisierente wel mogelijk, mits de periodieke uitkeringen nog niet zijn ingegaan en de afkoopwaarde in 2017 niet meer bedraagt dan € 4.316,= bruto. De maximum afkoopwaarde van € 4.316,= bruto geldt per financiële instelling waar een lijfrente is ondergebracht en als meerdere lijfrenten bij dezelfde financiële instelling zijn ondergebracht wordt de afkoopwaarde berekend door de bedragen van alle "nieuw regime" lijfrenten waarvan de periodieke uitkeringen nog niet zijn ingegaan bij elkaar op te tellen. Voor het berekenen van de maximum afkoopwaarde dient de afkoopwaarde van een nieuw regime lijfrente waarvan de periodieke uitkeringen wel zijn ingegaan buiten beschouwing te worden gelaten. Bij een oud regime lijfrente is afkoop zonder revisierente altijd toegestaan en deze blijven voor de berekening van de maximum afkoopwaarde van een nieuw regime lijfrente altijd buiten beschouwing. De fiscale regeling "afkoop kleine lijfrenten" is ook van toepassing op een nabestaandenlijfrente en de maximum afkoopwaarde van € 4.316,= bruto geldt voor alle nabestaanden afzonderlijk. De fiscale regeling "afkoop kleine lijfrenten" geldt niet bij afkoop van een lijfrente die plaatsvindt nadat de wettelijke termijn lijfrente voor het laten ingaan van een lijfrente is overschreden. Deze informatie over het afkopen van een nieuw regime lijfrente geldt ook voor banksparen.


Lijfrente afkopen bij arbeidsongeschiktheid

Bij afkoop van een nieuw regime lijfrente wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geen revisierente verschuldigd indien de begunstigde van een lijfrente aan de volgende drie voorwaarden kan voldoen:

(1) De begunstigde is langdurig arbeidsongeschikt;
(2) De begunstigde heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt op het moment van afkoop;
(3) Het afkoopbedrag in een kalenderjaar bedraagt in 2017 maximaal € 40.321,= bruto.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is afkoop zonder revisierente altijd toegestaan tot een bedrag van € 40.321,= bruto per kalenderjaar. Een hoger afkoopbedrag is in 2017 alleen toegestaan tot maximaal het gemiddelde inkomen over de laatste twee kalenderjaren als over de laatste twee kalenderjaren het gemiddelde inkomen per kalenderjaar meer bedraagt dan € 40.321,= bruto. Het afkopen van een lijfrente zonder revisierente bij langdurige arbeidsongeschiktheid is aan strikte voorwaarden verbonden en daarom is het verstandig om de Belastingdienst vooraf schriftelijk te verzoeken om goedkeuring te verlenen voor een afkoop zonder revisierente. Met een goedkeuring van de Belastingdienst is er vooraf zekerheid over een afkoop zonder revisierente. Indien afkoop van een lijfrente fiscaal is toegestaan kan het toch zo zijn dat afkoop contractueel wordt uitgesloten op grond van de geldende voorwaarden van de financiële aanbieder.

Het opgebouwde saldo van een lijfrente is meestal onvoldoende om te kunnen voorzien in een langdurige inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid en wordt in dat geval betaald met toekomstig pensioengeld. Kortom, het afkopen van een lijfrente wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geen alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.